Reglement

Reglement

 Reglement:

• De Vriendenkring is een onafhankelijke zelfstandige stichting en bestaat uit een groep personen, die de SV Excelsior’31 een warm hart toedraagt.
• De Vriendenkring tracht, indien gewenst, in samenspraak met het bestuur van SV Excelsior’31, de vereniging te steunen door middel van bijdragen of volledige financiering van voor de vereniging aan te schaffen tastbare goederen en / of diensten.
• De Vriendenkring probeert zaken te ondersteunen waarmee SV Excelsior’31 in haar geheel, en daardoor zoveel mogelijk leden, gediend is.

Lidmaatschap:
• De Vriendenkring bestaat uit donateurs, die geen lid van de vereniging behoeven te zijn. In principe kan iedereen donateur van de Vriendenkring zijn.
• In bijzondere gevallen besluit de vergadering van de Vriendenkring.
• Donateur van de Vriendenkring is hij of zij, die zijn of haar minimum bijdrage voor 1 juli heeft betaald. Voor donateurs, die in twee termijnen willen betalen gelden de termijnen van 1 juli en 1 januari, per kwartaal 1 april, 1juli, 1 oktober en 1 januari.
• De donateurs kunnen zich op grond van hun lidmaatschap van de Vriendenkring geen bijzondere rechten toedichten, welke betrekking heeft op het bestuur van de vereniging. Wel kunnen de donateurs van de Vriendenkring en het bestuur van de vereniging aan elkaar adviezen en wensen kenbaar maken.
• Elke donateur van de Vriendenkring heeft één stem, ongeacht de hoogte van de contributie / bijdrage.
• Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 jaar en wordt automatisch verlengd, de opzegtermijn is 3 (drie) maand. Restitutie wordt niet verleend.
• Per boekjaar worden de namen van de donateurs van de Vriendenkring, indien hij/zij daar geen bezwaar tegen heeft, vermeld op het bord in de hal van het clubhuis.

Bestuur:
- Het bestuur van de Vriendenkring bestaat uit vijf personen, t.w. een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, een vice voorzitter en een algemeen bestuurslid. Uitsluitend donateurs van de Vriendenkring kunnen in deze functie worden gekozen.
- De Vriendenkring komt minimaal één maal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergadering geeft het bestuur opening van financiële zaken en legt plannen voor. Op verzoek van het bestuur of van minimaal 10 donateurs kunnen er extra vergaderingen worden belegd.
- De voorzitter zit de vergadering voor en bepaalt in samenspraak met zijn medebestuursleden hoe vaak, waar en wanneer er wordt vergaderd.
- De penningmeester beheert de gelden en wordt uiterlijk een week voor de algemene vergadering door een kascommissie gecontroleerd. De penningmeester kan uitsluitend bestuurlijke en / of administratieve onkosten in rekening brengen. Kasopnames geschieden door middel van het ondertekenen van officiële kasopname papieren, welke door de voorzitter en de penningmeester getekend dienen te zijn. Als de penningmeester is afgetreden, mag hij gedurende twee jaar geen lid van de kascommissie zijn.
- De secretaris draagt zorg voor het maken van agenda's, uitnodigingen en verslaggeving van vergaderingen.
- De bestuursleden worden voor maximaal 3 (drie) jaar gekozen. Daarna zijn zij reglementair aftredend en herkiesbaar.

Kascommissie:
- Uiterlijk twee weken voor de algemene vergadering van de Vriendenkring controleert de kascommissie de boeken van de penningmeester.
- De kascommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie donateurs van de Vriendenkring. Deze worden voor minimaal twee en maximaal drie jaar gekozen. Daarna zijn zij minimaal twee jaar niet meer verkiesbaar. Een lid van de kascommissie kan binnen twee jaar na zijn aftreden, geen penningmeester van de Vriendenkring worden.
- De kascommissie brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen en kan aan de vergadering voorstellen om de penningmeester te dechargeren.

Besluitvorming:
• Besluiten, genomen op de algemene vergadering kunnen uitsluitend bij meerderheid der stemmen worden genomen. Dit is de helft plus één.
• Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Verzoeken ter ondersteuning:
- Indien het bestuur van de moedervereniging met een verzoek ter ondersteuning komt, dient dit verzoek gemotiveerd en begroot te zijn. Het bestuur van de Vriendenkring besluit of dit verzoek in de jaarlijkse vergadering van de Vriendenkring als een door het bestuur ondersteund voorstel op de agenda wordt geplaatst.
- Aanvragen ter ondersteuning kunnen ook leiden tot het eerder bijeenroepen van de donateurs. Hiertoe besluit het bestuur van de Vriendenkring.
- Verzoeken van het bestuur van de moedervereniging kan door het bestuur van De Vriendenkring worden afgehandeld. Echter met een maximum van 3 x per verenigingsjaar. Het bestuur van De Vriendenkring bepaalt het maximumbedrag.
- Ook kan iedere donateurs een investeringsverzoek indienen. Dit verzoek dient het liefst schriftelijk ingediend te worden.

Contributie:
- Elke donateur is verplicht per jaar de minimum contributie te voldoen binnen de gestelde termijn, dit via automatische incasso.
- De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
- De contributie dient voor het betreffend kwartaal bij de penningmeester te zijn voldaan.

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers